SCS Tub Ntxhais Kawm Artwork yuav tsum tau nthuav tawm ntawm JMKAC rau "Youth Art Month"

Youth Art Month Show: Lub Peb Hlis 6? Plaub Hlis 3, 2022

Zoo siab nrog rau SCS cov kws ua yeeb yam hauv qab no rau kev ua yeeb yam hauv Youth Art Month Show ntawm John Michael Kohler Arts Center. Cov yeeb yam yuav nthuav tawm thaum Lub Peb Hlis 6 txog Lub Plaub Hlis 3rd. Thov txhawb peb cov tub ntxhais hluas ua yeeb yam los ntawm kev mus saib qhov kev nthuav qhia no thiab qhuas lawv cov dag zog thaum koj pom lawv ntawm tus kheej. Peb ua Vajtswv tsaug uas tsim nyog peb tsim!

 • Leora – 5
 • Yauxiya – 5
 • Yaxayas – 4th
 • Briella – 3rd
 • Levi – II
 • Avalena - II
 • Lumen - 2
 • Txoj Haujlwm – 2nd
 • Gabe - 1st
 • Xavier – 1st
 • Jess - 1st
 • Levi – Kindergarten
 • Gwyneth – Kindergarten
 • Silas – Kindergarten
 • Zaylia – Kindergarten