SCS Booster Club

Cov Kev Pabcuam Nyiaj Txiag

Kev loj hlob ntawm tsev kawm ntawv thiab zej zog yog ib feem tseem ceeb ntawm Sheboygan Christian School thiab lub cev ntawm cov tub ntxhais kawm, cov neeg ua haujlwm thiab tsev neeg. Booster Club ua haujlwm nyuaj txhua xyoo kom ua tiav $100,000 kev cog lus rau tsev kawm ntawv zej zog. Los ntawm kev ua haujlwm pub dawb rau kev nrhiav nyiaj txiag, cov xwm txheej, thiab ntau lub sijhawm, nws tsis yog txhawb nqa peb lub tsev kawm ntawv los pab nrhiav nyiaj txiag, tab sis kuj txhawb kev sib raug zoo hauv zej zog hauv peb lub tsev kawm ntawv. Los ntawm kev ua haujlwm pub dawb koj pab koom ua ke thiab ua haujlwm rau lub hom phiaj ntawm kev txhawb nqa thiab loj hlob peb lub tsev kawm ntawv. Peb ua tsaug ntau rau peb cov neeg zej zog uas mob siab rau thiab mob siab rau tsim lub SCS zej zog.

Xav paub txog cov kev pabcuam uas muaj nyob ntawd? Saib hauv qab no rau qee txoj hauv kev uas peb tsev neeg thiab cov neeg hauv zej zog tuaj yeem koom nrog!