Tuition & Nqi

Kev kawm Christian ntawm SCS yog kev nqis peev rau koj tus menyuam txoj kev kawm thiab kev loj hlob ntawm sab ntsuj plig. Peb mob siab ua kom cov nqi kawm ntawv pheej yig rau txhua tsev neeg, kom nyiaj txiag tsis yog qhov tseem ceeb thaum txiav txim siab xa koj cov menyuam mus rau SCS.

Kev them nyiaj SCS

Wisconsin Parent Choice Program

SCS koom rau hauv Txoj Kev Xaiv Tsev Kawm Ntawv Tus Kheej. Cov niam txiv uas tsim nyog rau txoj haujlwm no tuaj yeem tsim nyog tau txais cov nqi kawm ntawv tag nrho ntawm SCS rau cov menyuam kawm ntawv qib 4k-12th!

Kev tsim nyog yog nyob ntawm cov nyiaj tau los, qhov chaw, thiab lwm yam. Lub sijhawm thov rau txoj haujlwm no yog lub Ob Hlis 1 txog Lub Plaub Hlis 20.

Xav paub seb koj tsev neeg puas tsim nyog rau qhov kev pab cuam zoo kawg no? Ua kom tiav peb daim ntawv ntsuam xyuas pab!

SCS/Clarity Tuition Aid

Thaum koj tau thov rau SCS rau kev tso npe kawm, koj tuaj yeem thov kev pab them nqi kawm online ntawm Clarity Tuition. Clarity yog ib lub tuam txhab ywj pheej, thib peb lub tuam txhab uas ua kev txheeb xyuas nyiaj txiag los txiav txim siab txog tsev neeg txoj kev xav tau nyiaj txiag.

Kev txiav txim siab tau txais txiaj ntsig yog ua los ntawm SCS raws li Clarity pom zoo thiab cov nyiaj muaj. Thov nco ntsoov ua raws li peb Plaub Hlis 30 lub sijhawm kawg tseem ceeb. Koj tuaj yeem kawm ntxiv ntawm no ua ntej thov hauv qab no. Cov lus qhia siv tau zoo ntawm no.

Tuition 2023-2024

Qib kawm Kawm Tiav Xyoo 12 Lub Hlis Them Nqi (Lub Xya Hli-Lub Rau Hli)
3-Xyoo Kindergarten1 TSI 2,750 1 tx4229
4-Xyoo Kindergarten1 tx4,950 1 txc246
Elementary School (K-5)1 txc7,4731 tx623
Tsev kawm ntawv theem nrab (6-8)1 txc7,6191 tx634
Tsev kawm ntawv theem siab (9-12)1 txc9,5601 tx797

**Sheboygan Christian School's Association txhua xyoo pom zoo rau tsev kawm ntawv cov peev nyiaj, suav nrog cov nqi kawm ntawv.**
Kev nce nqi kawm ib xyoos yuav tsis pub tshaj 5% nce hauv ib xyoos twg.

K-12 Tus Nqi Kawm Ntau Tus Menyuam Kawm Ntawv luv nqi

Cov tub ntxhais kawm ntawvTus nqi kawm luv (%)
2 10%
3 20%
4+30%

**K-12 Tus Nqi Kawm Ntau Tus Menyuam Kawm Ntawv luv nqi tsis siv rau cov kwv tij ntawm cov tub ntxhais kawm cuv npe hauv WPCP lossis SNSP

Cov menyuam kawm ntawv thoob ntiaj teb

Qib kawm Kawm Tiav Xyoo Kev Them Nyiaj Rau Tsev Neeg
TSEV KAWM NTAWV PHAJ SIAB1 txc9,560 1 TSI 7,000

Kev Pabcuam Kev Kho Mob Ntxiv

SCS's Extended Care Program muaj rau hnub Monday-Friday, thaum 7:30 teev sawv ntxov - 5:30 teev tsaus ntuj rau cov tub ntxhais kawm qib 3k-5 uas tau cuv npe hauv SCS. Tus nqi yog $5.50 / teev. Thov hu rau lub chaw ua haujlwm ntawm (920) 458-9981 yog muaj lus nug. Tsuas yog cov nyiaj them peb lub hlis twg yuav raug lees txais rau Kev Kho Mob Ntxiv. Qhov chaw yog txwv.