High School Athletics

SCS qhov kev ua kis las yog ib lub platform tseem ceeb uas siv los qhia txoj moo zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo rau peb cov tub ntxhais kawm, ob qho tib si thaum thiab tom qab lawv kawm ntawv theem siab. Cov sij hawm siv txhua lub lim tiam xyaum thiab sib tw yog siv los txhawb thiab pab cov tub ntxhais kawm rau kev ua haujlwm rau lub Nceeg Vaj mus ntev. SCS cov neeg ncaws pob kawm ua siab ntev, poob siab, thiab yeej nrog kev txo hwj chim.

Yog tias koj tus tub/ntxhais nyiam ua kis las, Sheboygan Christian School muaj ntau yam kev xaiv kis las. Hu rau Athletic Director, Mr. Jason Klug (920-458-9981 ext. 325) kom paub ntau ntxiv!


SCS yog ib tug tswv cuab ntawm lub Loj East Conference thiab cov WIAA.

High School Cov Kev Kawm Ua kis las

Lub caijCov ntxhaisCov tub
Ntaus pobNcaws pob
Caij nplooj zeegHla TebchawsNcaws pob
Hla Tebchaws
Lub caij ntuj noNtaus pobNtaus pob
Hockey
Ncaws pobGolf
Caij nplooj ntoos hlavTrack & FieldTrack & Field
GolfBaseball