Alumni

Sheboygan Christian kawm tiav yog ua hauj lwm rau tus Tswv nyob rau hauv ntau txoj kev sib txawv thiab nyob rau hauv ntau qhov chaw. Peb xav hnov los ntawm koj. Cia peb muab tso rau ntawm qhov chaw koj nyob, koj tsev neeg thiab koj ua dab tsi los ntawm kev ua tiav daim ntawv hauv qab no? nws yog qhov yooj yim!