Dab tsi hauv lub logo?

Dab tsi hauv lub logo?

Zoo li txhua yam uas peb ua ntawm Sheboygan Christian School, peb lub logo yog qhov tshwj xeeb, thiab txawv ntawm cov ntseeg. Koj yuav pom lub logo no txhua tus nyob ib puag ncig peb lub tsev kawm ntawv, yog li koj kuj yuav paub txog nws! Nov yog kev ncig xyuas sai ntawm peb qhov kev pom tus kheej uas qhia txog peb yog leej twg, peb ua dab tsi, thiab peb ua li cas: