Txoj Cai SCS Back to School Guide

SCS Community,

The beginning of the new school year is upon us! Summer time at SCS has been far from slow, as we make building updates, welcome over 17 new staff members and over 60 new families into our community, and more!

We know you have questions as the school year approaches. We have the answers in the dropdowns below! As we make updates to the information below, we will email you to alert you of the changes.

Thov txuas ntxiv thov Vajtswv rau peb pawg thawj coj hauv tsev kawm, peb cov kws qhia ntawv thiab cov neeg ua haujlwm zoo thaum peb nrhiav kev pabcuam zoo tshaj plaws rau peb cov tsev neeg koom nrog!

- SCS Administration