Txoj Cai SCS Back to School Guide

SCS Community,

Qhov pib ntawm lub xyoo kawm ntawv tshiab yog nyob ntawm peb! Lub caij ntuj sov ntawm SCS tau nyob deb ntawm qeeb qeeb, vim peb ua kev hloov kho tshiab, txais tos ntau dua 17 tus neeg ua haujlwm tshiab thiab tshaj 60 tsev neeg tshiab rau hauv peb lub zej zog, thiab ntau dua!

Peb paub tias koj muaj lus nug thaum xyoo kawm ntawv los txog. Peb muaj cov lus teb nyob rau hauv dropdowns hauv qab no! Thaum peb hloov kho cov ntaub ntawv hauv qab no, peb yuav xa email rau koj kom ceeb toom koj txog qhov hloov pauv.

Thov txuas ntxiv thov Vajtswv rau peb pawg thawj coj hauv tsev kawm, peb cov kws qhia ntawv thiab cov neeg ua haujlwm zoo thaum peb nrhiav kev pabcuam zoo tshaj plaws rau peb cov tsev neeg koom nrog!

- SCS Administration