Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Kev Ua Si

Lub cev muaj zog pab txhim kho lub siab. Zoo tshaj 65% ntawm peb cov tub ntxhais kawm hauv tsev kawm theem nrab koom nrog kev ua kis las ntxiv, txhawb nqa cov tub ntxhais kawm sib npaug. Txhua tus tub ntxhais kawm uas xav ua ib pab pawg yuav raug tso cai rau hauv pab pawg thiab ua si. Txawm hais tias kev sib tw kis las tsis yog rau txhua tus, lub sijhawm los koom nrog pab pawg kis las txhawb txoj kev noj qab haus huv, kev ntseeg tus kheej, kev ua haujlwm pab pawg, kev ua kis las zoo, kev cog lus rau lub hom phiaj sib koom, thiab kev nkag siab ntawm kev ncaj ncees. SCS yog ib feem ntawm lub tsev kawm ntawv ntiav lub rooj sib tham kis las uas tsim los ntawm pab pawg los ntawm Sheboygan, Sheboygan Falls, Oostburg, Plymouth thiab Random Lake.

Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Kev Ua Si

  • Ncaws pob - Co-Ed, Lub Caij Nplooj Ntoos Zeeg
  • Ntaus pob - Cov ntxhais, Lub caij nplooj zeeg
  • Ntaus pob - Cov tub thiab ntxhais, Lub caij ntuj no
  • Khiav- Co-Ed, Caij Nplooj Ntoos Hlav