Josh Gross

Josh zoo siab tau yuav Michelle thiab tsis ntev los no los ua txiv. Thaum nws tsis qhia, npaj cov lus qhia, lossis cov ntawv muab qhab nia koj yuav pom nws kayaking, hiking, camping, vaj, thiab snowshoeing, lossis siv sijhawm nrog nws tsev neeg.

Josh thiab nws tsev neeg tuaj koom lub Koom Txoos First Presbyterian hauv Oostburg qhov chaw uas Michelle coj cov kev pab cuam Family Ministry. Josh tau qhia hauv tsev kawm theem pib thiab theem nrab thiab txaus siab pom cov tub ntxhais kawm loj hlob. Nws zoo siab los koom nrog pab pawg ntawm Sheboygan Christian School vim nws tau txhawb nqa los ntawm lub tsev kawm ntawv txoj kev cog lus los pab cov tub ntxhais kawm loj hlob los ua cov thwj tim thiab cov neeg kawm.