Jayne Ringel: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?

Jayne nyiam siv sijhawm nrog nws tus txiv, Rob. Lawv yog ib feem ntawm Lo Lus Grace Community Church tsev neeg. Lawv muaj 3 tug menyuam yaus, Cassie, Brock (uas kawm tiav SCS), thiab Briana. Nws kuj nyiam ua si nrog nws 2 tus xeeb ntxwv, hu nkauj thiab nyeem ntawv. Qhov Tseeb: Nws txaus siab tsim lub tsev me me :). Jayne mob siab rau kev paub Vajtswv, thiab qhia cov menyuam yaus kom pe hawm Nws nrog suab paj nruag! Nws ua tsaug rau SCS, ob qho tib si rau txoj koob hmoov uas nws tau ua rau nws tsev neeg, thiab rau lub cib fim nws yuav tsum ua hauj lwm rau peb tsev neeg SCS thiab cov zej zog kom tau koob meej ntawm Vajtswv.