Kev Xaiv Tsev Kawm Ntawv

Wisconsin Parent Choice Program (WPCP) tso cai rau cov niam txiv hauv Wisconsin xaiv cov nyiaj se kev kawm rau lawv tus menyuam txoj kev kawm ntawm cov kev pab cuam School Choice uas tsim nyog. Yog tias koj tsev neeg tsim nyog, ces 100% ntawm koj nqi kawm ntawv tuaj yeem them rau lub sijhawm ntawm koj tus menyuam qhov kev cuv npe ntawm Sheboygan Christian School! Nyob ntawm seb koj tus menyuam muaj hnub nyoog li cas, qhov no tuaj yeem tsim nyog ntau dua $100,000 hauv kev kawm tsis raug nqi Christian rau koj tsev neeg!

Peb “Kuv Puas Tsim Nyog?” daim ntawv tuaj yeem ua tiav hauv 5 feeb (lossis tsawg dua!) thiab yuav pab koj pom tias koj tsev neeg ua tau raws li WPCP cov cai.

Ua tsaug rau koj qhov kev txaus siab rau Sheboygan Christian School!