50+
Cov ntseeg tau sawv cev hauv peb lub zej zog
420
Cov tub ntxhais kawm ntawv rau npe PK-12
1898
Lub xyoo nrhiav tau. Peb yog ib lub tsev kawm ntawv qub tshaj plaws nyob rau hauv lub tebchaws!

"Yog koj txiav txim siab tias Sheboygan Cov Tsev Kawm Christian yog qhov zoo rau koj tsev neeg, npaj siab koom nrog zej zog uas yuav qhia tau rau koj cov menyuam."

Emelia Koehler '18
Saib Ntau Testimonials
Scholarship
Discipleship
Citizenship

Events

News